1. Мета, сутність та об’єкти бухгалтерського (фінансового) обліку. Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку
 2. Облік грошових коштів. Економічний зміст та завдання обліку грошових коштів. Порядок ведення касових операцій. Облік касових операцій
 3. Облік касових операцій
 4. Облік коштів на рахунках у банках
 5. Облік операцій на рахунках у банках
 6. Визначення та види дебіторської заборгованості. Облік розрахунків покупцями та замовниками
 7. Облік векселів отриманих
 8. Облік розрахунків з підзвітними особами (рах.372). Облік розрахунків за претензіями (рах.374). Облік розрахунків по відшкодуванню завданих збитків (рах.375)
 9. Облік короткострокових і довгострокових зобов’язань. Облік короткострокових і довгострокових банківських кредитів
 10. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Облік розрахунків з різними кредиторами та учасниками
 11. Облік довгострокових і поточних векселів виданих. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями та з оренди
 12. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями та з оренди
 13. Облік виробничих запасів. Визначення, класифікація та оцінка виробничих запасів
 14. Документальне оформлення руху виробничих запасів
 15. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів
 16. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів
 17. Інвентаризація виробничих запасів
 18. Облік основних засобів. Визначення, класифікація та оцінка основних засобів
 19. Облік надходження основних засобів
 20. Облік вибуття основних засобів та їх переміщення на підприємстві
 21. Облік капітальних інвестицій підприємства
 22. Облік амортизації і зносу основних засобів
 23. Інвентаризація основних засобів підприємства
 24. Визначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів
 25. Облік нематеріальних активів
 26. Облік праці та її оплати. Економічний зміст і завдання обліку праці та її оплати. Нормативні джерела для нарахування зарплати
 27. Первинний облік праці та її оплати
 28. Облік відпусток та простоїв
 29. Порядок нарахування оплати праці та утримань з неї
 30. Розрахунково-платіжна відомість
 31. Облік заробітної плати в системі рахунків бухгалтерського обліку
 32. Формування соціальних фондів та облік розрахунків зі страхування
 33. Економічний зміст та класифікація фінансових інвестицій
 34. Оцінка фінансових інвестицій
 35. Облік поточних фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій
 36. Визначення, оцінка і функції власного капіталу. Облік статутного капіталу
 37. Облік додаткового і резервного капіталу. Облік прибутку і його розподілу
 38. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів
 39. Визначення, визнання та класифікація витрат виробництва. Облік прямих виробничих витрат
 40. Облік прямих виробничих витрат
 41. Облік браку у виробництві. Облік загально виробничих витрат
 42. Облік витрат за елементами
 43. Зведений облік витрат і визначення собівартості продукції
 44. Попередільний, позамовний та нормативний методи обліку витрат на виробництво
 45. Облік незавершеного виробництва
 46. Облік готової продукції
 47. Облік товарів. Торгова націнка
 48. Поняття доходів і витрат та їх класифікація
 49. Облік доходів і витрат від реалізації продукції, робіт і послуг
 50. Облік інших операційних доходів і витрат
 51. Облік доходів і витрат від фінансових операцій
 52. Облік доходів і витрат звичайної діяльності
 53. Порядок формування фінансових результатів діяльності підприємства
 54. Відображення результатів діяльності підприємства в обліку
 55. Звітність, її суть і класифікація. Бухгалтерська фінансова звітність
 56. Характеристика форм №1 та №2 фінансової звітності
 57. Характеристика форм №3 та №4 фінансової звітності
 58. Зобов’язання та відповідальність головного бухгалтера за несвоєчасну подачу звітності